Llibres de text

Torna al llibre anterior

CRD Alumne. Llengua catalana i literatura. 3 ESO.Construïm

Llibre digital

Autors:

Martín Comas, Núria, Martín Tubau, Enric, Toda Bonet, Agnès

Il·lustracions:

Laperla, Artur, Lemniscates
Versió digital del llibre Llengua catalana i literatura 3 ESO del Projecte Construïm, que inclou Entorn Personal de Treball amb recursos interactius i propostes didàctiques vinculades al treball dels continguts.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu...

GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els con- tinguts de tots els cursos establint ponts des d’Infantil fins a l’ESO.

PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l’educació davant les noves situacions socials.
INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i de l’èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials.

En l’etapa de Secundària, Construïm proposa que l’alumne sigui l’eix principal del procés d’aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:

LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l’aprenentatge: els conceptes teòrics s’adquireixen a través de l’acte de refl exionar sobre aspectes que l’alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l’alumnat a aprendre és una de les claus del projecte.

L’AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l’alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d’aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.

LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l’aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l’alumne com a agent actiu i oferint al professor l’acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Índex: 
BLOC 1. L’ÀMBIT PERIODÍSTIC 1 El reportatge 2 L’article d’opinió 3 L’anunci publicitari Què hem après El Renaixement BLOC 2. L’ÀMBIT LITERARI 4 El conte literari 5 La poesia culta 6 La tragèdia Què hem après El Barroc BLOC 3. L’ÀMBIT SOCIOPOLÍTIC 7 Enraonies i rumors 8 El discurs polític 9 Informes i prediccions Què hem après El valor de les idees CODI LINGÜÍSTIC. SINTAXI 1 L’oració: subjecte i predicat 2 Complements verbals i complements circumstancials 3 Pronoms personals febles
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466139205
Codi: A149830
Projecte:
Construïm
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari