Els nostres projectes acompanyen les aules des de l'escola bressol fins a les portes de la Universitat.

Totes les publicacions escolars de Cruïlla posen l’accent en la incorporació de nous mètodes d’ensenyament en línia amb el constructivisme, l’aprenentatge actiu i l’enfocament competencial de l’educació, i inclouen diferents propostes i continguts digitals que volen donar resposta a la flexibilitat necessària i la diversitat de situacions i projectes que es donen als centres educatius.

Per a més informació, visita el web per a mestres i professors Cruïlla Connecta o consulta el catàleg de publicacions escolars.

Infantil

Cric-Crac

Novetat curs 2016-2017

Cric-Crac és el nou projecte d'Editorial Cruïlla per treballar les àrees de matemàtiques i llengua a Educació Infantil a partir de la descoberta i l'aprenentatge actiu de l'infant. El projecte proposa treballar a partir d'una combinació de materials per a l'alumne, el mestre i l'aula a més dels continguts digitals que s'allotgen en un Entorn Virtual d'Aprenentatge per als mestres i també per a les famílies.

Llegir més

Projecte Rialles

Rialles és un projecte d'Educació Infantil de Cruïlla que té com a eix principal l'educació de les emocions i que els infants aprenguin a regular-les, així com el pensament logicomatemàtic, l'aprenentatge de la llengua,el treball en grup o les estratègies de pensament.

Anar al web

Projecte Petits Gegants

Petits Gegants és el projecte educatiu que Editorial Cruïlla ofereix per al primer cicle d'Educació infantil, dissenyat per facilitar la tasca de l'equip d'educadors i educadores de les escoles bressol. Un projecte flexible, vivencial i divers que fomenta la relació amb la família. Format per diferents elements (cançons, contes, CDs, jocs, làmines de festes, orientacions didàctiques i llibres d’activitats...) pensats per a l’aula i el suport als educadors i perquè els nens i nenes se’ls emportin a casa i els comparteixin amb els pares i mares.

Llegir mésAnar al web

Projecte Coloraines

Coloraines és el mètode globalitzat d'Educació Infantil de Cruïlla que fa de la diversitat i les diferències a l'aula un motor d'aprenentatge.
El projecte es basa en la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner i proposa una manera senzilla d'incorporar-les a l'aula com a mètode d'ensenyament i aprenentatge. Inclou un ventall ampli de materials i recursos, amb un enfocament innovador que fomenta l’aprenentatge actiu dels nens i nenes, incorpora les noves tecnologies i posa èmfasi en la lectura, l’expressió creativa i plàstica com a eixos centrals en el conjunt de materials.

Llegir més

Música

El mètode de Música per a Educació Infantil es basa en la vivència de la música com a forma d'adquirir les capacitats musicals, en l’experimentació de sensacions i emocions amb el propi cos i en el desenvolupament de la intel•ligència musical a partir de l’experiència, la imitació i el joc. Treballa d’una manera especial la creativitat i l’expressió musical i corporal per mitjà del ritme i la melodia i afavoreix l’experimentació amb els instruments i el so.
El mètode té continuïtat amb els materials de Cruïlla per a l'àrea de música a Primària.

Llegir més

Quaderns Pam i Pipa

Col·lecció de quaderns que cobreix tots els continguts curriculars de l’àrea de matemàtiques a Educació Infantil. La col·lecció està formada per 27 quaderns trimestrals (3 per curs) organitzats en 3 blocs combinables (Raonament, Problemes i Descoberta), pensats per comprendre el món fent èmfasi a la matemàtica i treballant capacitats i estratègies de raonament. Cada quadern compta amb una guia didàctica que, seguint el mètode globalitzat Coloraines, aplica la teoria de les intel·ligències múltiples incloent propostes per treballar les matemàtiques des dels diferents tipus d'intel·ligència.

Llegir més

Quaderns Tren de paraules

Col·lecció de quaderns que cobreix tots els continguts curriculars de l’àrea de llengua a Educació Infantil. La col·lecció està formada per 6 quaderns, 1 per curs, organitzats en tres blocs combinables: Mirem contes, per al treball del grafisme, la percepció i l'expressió; Parlem i escoltem per treballar la consciència fonològica; Llegim i escrivim per a l’aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Els quaderns inclouen continguts interactius i digitals per a la PDI als quals es pot accedir des del web Cruïlla Connecta.

Llegir més

Quaderns Pont

Col·lecció de 4 quaderns adreçada a nens i nenes de P5 o de 1r de Primària orientada al treball sistemàtic d'aprenentatges bàsics perquè els infants consolidin les bases que els facilitaran els posteriors aprenentatges. Cada quadern tracta un aspecte concret, de llengua, lectoescriptura i matemàtiques i s’acompanyen de continguts interactius i digitals per a la PDI als quals es pot accedir des del web Cruïlla Connecta.

Llegir més

Primària

Projecte Nou Kairé

El projecte Nou Kairé és un projecte de religió catòlica de 1r a 6è d'Educació Primària adaptat al nou currículum de religió catòlica 2014. El projecte Nou Kairé fa de l'educació emocional l'eix de cada una de les unitats, està fonamentat en la teoria de les intel·ligències múltiples i en l'aprenentatge experiencial i cooperatiu.

Llegir més

Projecte Construïm

Construïm és un projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg amb l'escola, amb un enfocament competencial en tota l'etapa, amb diferents estratègies i mètodes d'atenció a la diversitat i una sòlida proposta digital. A partir de múltiples peces, el projecte permet combinar materials, usos i propostes pedagògiques per construir un projecte a la mida de qualsevol aula de Primària i, sobretot, a mida de qualsevol dels seus alumnes. El projecte inclou una versió digital avançada integrada en un entorn personal de treball per als mestres i els alumnes.

Llegir mésAnar al web

Projecte Connecta 2.0

El projecte Connecta 2.0 per a Primària és un projecte flexible que aposta per l'atenció de la diversitat, les competències bàsiques, les noves tecnologies, l'anglès, el treball cooperatiu i la lectura. Amb materials per a cicle inicial i cicle mitjà.

Llegir més

Projecte 3.16

El Projecte 3.16 aposta per un projecte educatiu integral: per educar a descobrir, educar a pensar i educar a ser. El projecte engloba una gran quantitat de materials, tant el llibre bàsic de l'alumne, com quaderns d'activitats i quaderns de Destreses Bàsiques per treballar les competències bàsiques de l’etapa.

Llegir més

Click on CLIL!

Els Quaderns CLICK ON CLIL! són unitats de la matèria de Coneixement medi traduïdes i adaptades a l'anglès i basats en la metodologia AICLE/CLIL per impartir els continguts de ciències en llengua anglesa, de manera flexible i adaptable a la realitat de cada centre. Es poden adquirir en modalitat d’impressió sota demanda a través del Canal de vendes de Print Makers i també es presenten en format Pdf descarregables per a usuaris dels llibres de Coneixement del medi en català.

Vés al canal de vendes de Print Makers i encarrega'ls.

Llegir més

ESO

Projecte Construïm

Novetats curs 2017-2018

El projecte Construïm per a Secundària proposa que l'alumne sigui l'eix principal de l'aprenentatge, basant-se en tres principis: la reflexió, l'autonomia i la versalitilitat. Mentre l'alumne és protagonista de l'aprenentatge, el professor n'és el guia. Per això el projecte proposa fórmules i plantejaments pensats per ajudar el professorat a orientar els alumnes en el procés d'aprendre. El projecte es compon de dos elements: el llibre de l'alumne en paper i un nou Entorn Virtual d'Aprenentatge per al professor i els alumnes el qual inclou el llibre digital, continguts i recursos digitals a més de diverses funcionalitats per gestionar les classes i atendre la diversitat. Els dos elements permeten fer un ús combinat del suport digital i el paper o bé optar únicament pel material digital.

Llegir mésAnar al web

Religió catòlica. Projecte Àgora

L'àgora era la plaça pública de les ciutats gregues: constituïa un punt de trobada on els ciutadans es reunien per discutir els assumptes que els preocupaven. El Projecte Àgora de Cruïlla porta la religió a la plaça pública per a construir un coneixement que sempre es troba en diàleg amb els interessos vitals dels alumnes i els reptes de la cultura en què ens trobem immersos.

Llegir més

Projecte Axis

El projecte AXIS és un projecte singular, construït en clau d'innovació pedagògica i cent per cent digital, on el component tecnològic està concebut per donar suport a l'aplicació de les línies pedagògiques del projecte. Disponible per a 1r d'ESO.

Llegir mésAnar al web

Projecte educatiu multisuport: Projecte 3.16 i Connecta 2.0

L'oferta de Cruïlla per a ESO combina, tant amb els llibres del Projecte 3.16 com amb els llibres del projecte Connecta 2.0 el llibre en diferents suports: el llibre en paper, per a la pissarra digital i el Llibre Interactiu en Xarxa (LIX) integrat en un EVA per al centre basat en Moodle. Tres modalitats que s'adapten a les necessitats dels docents i els equipaments dels centres i les aules.

Llegir mésAnar al web

Materials de suport i reforç: Destreses bàsiques i Sèrie Bàsica

Col·leccions de quaderns de llengua (Destreses Bàsiques) i matemàtiques (Sèrie Bàsica) per treballar les competències bàsiques i reforçar continguts durant l’any o bé a l’estiu. Edicions renovades el 2014, amb solucionaris per al professor descarregables al web Cruïlla Connecta.

Llegir més

Batxillerat

Lengua castellana y literatura

Novetat curs 2016-2017

El objetivo del proyecto de Lengua castellana y literatura para Bachillerato es, por una parte, que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios para superar las pruebas finales de etapa y, por otra, ayudarles a pensar, a reflexionar y a comprender todos estos conocimientos. Asimismo, el proyecto propone el trabajo a partir de textos como eje fundamental en la adquisición de las competencias curriculares, y con la vista puesta en el uso real de la lengua, apuesta por un enfoque comunicativo e incluye propuestas de expresión escrita y oral en cada unidad.

Llegir més

Matemàtiques

Novetat curs 2016-2017

El projecte de Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials per a Batxillerat t'ajuda a preparar els nois i noies per a l’accés a la universitat a través d'una àmplia col·lecció d'activitats de diferent tipologia i adaptades a diversos nivells. Els continguts matemàtics es presenten contextualitzats oferint exemples resolts per tal de fer significatiu l'aprenentatge.

Llegir més

Religió

Un projecte que relaciona l'assignatura de Religió Catòlica amb la resta de matèries que l'alumne està estudiant al mateix temps, com Filosofia o Història.

Llegir més

Llengua catalana i literatura

Nova edició dels llibres de llengua catalana i literatura de Batxillerat per agilitar les classes i optimitzar el temps, donada la reducció d'hores assignades a la matèria, i adaptar continguts al nou model de proves de selectivitat encetat el 2010. Els llibres inclouen diversos recursos com lectures prescriptives i models d'examen de selectivitat a més de la «guia digital» del llibre que permet projectar el llibre i nombrosos cotinguts a la PDI: mapes conceptuals, esquemes, activitats de síntesi... .

Llegir més

Pla lector

Pla Lector Construïm

Novetat curs 2016-2017

Proposta de lectura per a Educació Primària orientada a proporcionar eines per construir bons lectors a partir de lectures de qualitat literària, escrites per autors catalans "de kilòmetre 0" i d'estils i nivells diversos. Inclou propostes d'activitats disponibles a l'entorn Construïm Digital. Disponible amb els llibres de llengua catalan del projecte Construïm per a Primària.

Llegir més

Activitats i suggeriments per a totes les etapes

Per treballar la lectura a l’aula us proposem diverses activitats descarregable lligades a la lectura de diversos títols del fons editorial de Cruïlla en totes les etapes. A més, us oferim un seguit de serveis per promoure la lectura que consisteixen en sessions d’animació lectora, fòrums amb autors i el programa de llibres personalitzats Tots Som Protagonistes.

Llegir més